Õppe- ja kasvatustegevus

Lapsed õpivad aktiivselt tegutsedes ja valikuid tehes

2013 aastast on lasteaed liitunud projektiga Kiusamisest vaba lasteaed.

Keskkonnainvesteeringute keskus toetab projektide kaudu meie laste osalemist loodusõppeprogrammides.

ÕPPEKAVA

Loe täisteksti siit

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast on õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ning lasteasutuse koostöös.

Võttes aluseks riikliku õppekava üldeesmärgi, oleme kokku leppinud ühised eesmärgid:

1. Lapsed hoolivad üksteisest , kaasinimestest , oma kodumaast ja keskkonnast.
2. Lapsed õpivad aktiivselt tegutsedes ja valikuid tehes.
3. Lastel on lasteaias turvaline ja huvitav olla, neid hoitakse ja armastatakse.
4. Laste igakülgset arengut toetab ja individuaalsust arvestada aitab lasteaia töötajate koostöö peredega.

Õppe-ja kasvatustegevuse põhimõtted

1. Ümbritsevast elust ja keskkonnast lähtuvate teemade valik seob õppe- ja. kasvatustegevuse ühiseks tervikuks
2. Lapsed õpivad aktiivselt tegutsedes: matkides, mängides, uurides, vaadeldes, katsetades, harjutades.
3. Õpetajad arvestavad laste isikupära ja loovad kõigi laste arengut toetava keskkonna.
4. Õpetajad julgustavad lapsi valikuid tegema ning tehtut analüüsima.
5. Õppe- ja kasvatustegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust:

1) kavandada oma tegevust ja teha valikuid;
2) seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega;
3) kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ning tegevustes;
4) arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle;
5) hinnata oma tegevuse tulemuslikkust;
6) tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega.

Õppe- ja kasvatustegevuse korralduse põhialused

Lasteaed Triinu ja Taavi on Tartu linna koolieelne lasteasutus, mis võimaldab kuni 7 aastastele lastele alushariduse omandamise.

Õppe- ja kasvatustegevuses lähtume järgmistest printsiipidest: eakohasus, võimetekohasus, kergemalt raskemale, tuntult tundmatule, lapse motiveerimine, integratsioon ehk lõimumine erinevate ainete vahel.

Lasteaias toimub õppe-ja kasvatustegevus eesti keeles.

 

Viimati uuendatud: 26.07.2018