Lasteaia tasu al. 01.01.2020

Toitlustamise päevatasu kinntatud Hoolekogu koosoleku protokoll 31.10.2013 nr. 5

Sõimerühmas: 1.35 eurot

Aiarühmas: 1.60 eurot

Alates 01.01.2020 a. on kohatasu ühele lapsele kuus 81.00 eurot (see on 15% 500 eurost).

Pere teise lasteaias käiva lapse eest tuleb vanematel maksta poole väiksemat tasu ning kolmanda ja järgmise lasteaias käiva lapse eest kohatasu ei võeta (vt infot Tartu kodulehelt)

Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine:

Tartu Linnavolikogu  määrus  30.06.2016 nr  115

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.  Lapsevanema poolt kaetava osa suurus

(1) Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste (edaspidi lasteasutus) rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast (edaspidi kohatasu).

(2) Kohatasu suurus arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma, kohaldades ümardamise reeglit.

(3) Lasteasutuse direktor teavitab lapse seaduslikku esindajat (edaspidi lapsevanem) kohatasu suurusest lapse lasteasutusse vastuvõtmisel ja hiljem jooksvalt selle muutumisest.

§ 2. Erisused kohatasu suuruses sõltuvalt laste arvust peres

(1) Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:
1) 100% vanuselt noorima lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

(2) Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.

(3) Haridusosakond teavitab lapsevanemat kohatasu suurusest e-keskkonna ARNO kaudu.

§ 3. Kohatasu suurus osakoormuse korral

(1) Kui laps kasutab lasteasutuses kohta osakoormusega, siis on lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus koormuse ja käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 1 sätestatud kohatasu korrutis, arvestades paragrahvis 2 sätestatud erisusi.

(2) Haridusosakond teavitab lapsevanemat kohatasu suurusest e-keskkonna ARNO kaudu.

§ 4. Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 25 “Eralasteaiale toetuse eraldamise kord”  muutmine

Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 25 “Eralasteaiale toetuse eraldamise kord” paragrahvi 7 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: “(2) Täiendava toetuse suurus on 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Täiendava toetuse arvuline suurus arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma, kohaldades ümardamise reeglit.”.

§ 5. Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 26 “Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord” muutmine

Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 26 “Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord”  paragrahvi 12 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: “(2) Täiendava toetuse suurus on 15% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Täiendava toetuse arvuline suurus arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma, kohaldades ümardamise reeglit.”.

§ 6. Määruste kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks:
1) Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2011. a määrus nr 52 “Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord”;
2) Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määrus nr 24 “Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine”.

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

/ allkirjastatud digitaalselt /
Vladimir Šokman
Esimees